Peräkärryn huolto – kuinka usein ja mitä?

Aivan kuten autoissakin myös peräkärryissä on kuluvia osia, jotka tulee tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata säännöllisesti. Säännöllisesti suoritettujen huoltojen avulla pidennät kärryn käyttöikää ja parannat liikenneturvallisuutta! Etenkin satunnaisessa käytössä olevat peräkärryt kannattaa huoltaa säännöllisesti.
Mutta mitäs huolto- ja tarkastuskohteita kärryistä löytyy? 

Pe­rä­kär­ry­jen ren­kaat ovat ras­kaal­la kuor­mi­tuk­sel­la. Raskaan pai­non vuok­si kär­rys­sä al­kaa yleen­sä en­sim­mäi­sek­si ha­jo­ta run­ko ren­kaan si­säl­lä. Tä­män voi havaita mm. ren­kaan kylkeen tul­lees­ta pullistumasta. Jos renkaan runko hajoaa kesken ajon voi se aiheuttaa vakavan vaaratilanteen liikenteessä. 

Ren­kai­den yleis­kun­non li­säk­si tulee tarkastaa renkaiden ku­lu­tus­pin­ta, il­man­pai­neet ja pyö­rän­pult­tien ki­reys. Ku­lu­tus­pin­taa on lain mu­kaan oltava VÄHINTÄÄN 1,6 mil­liä eli sa­man ver­ran kuin hen­ki­lö­au­ton ke­sä­ren­kais­sa. Raskaampien jarrullisten kärryjen renkaat kannattaa uusia noin viiden vuoden välein ja ke­vyi­den kär­ry­jen ren­kaat kym­me­nen vuo­den vä­lein. Myös kär­ryn ren­kaat kan­nat­taa ta­sa­pai­not­taa.

Pyö­rän­laa­ke­rit ovat renkaiden lisäksi ko­val­la ra­si­tuk­sel­la. Jos laakeri pääsee rikkoutumaan, irtoaa perävaunusta yleensä koko rengas napoineen ja, jos pyörä pääse irtoamaan moottoritienopeuksissa voi jälki olla tuhoisaa. Tästä syystä laakerin kunto tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin. Riippuen laakerista se tulee joko kiristää (kartiolaakeri) tai vaihtaa (kompaktilaakeri). Kartiolaakerit kaipaavat säännöllistä huoltoa eli; rasvojen ja akselitiivisteiden vaihto sekä vanhojen osien pesu.

Jar­rul­li­ses­sa pe­rä­kär­rys­sä on tär­ke­ää pi­tää jar­rut kun­nos­sa. Jar­rut ku­lu­vat ajan mit­taan, jo­ten nii­tä on huollettava. Muistathan, että jarrullinen peräkärry tulee katsastaa joka toinen vuosi! 

Sähköviat ovat yleisiä peräkärryissä ja niiden toimimattomuus saattaa aiheuttaa pahoja ja äkillisiä vaaratilanteita. Valot tulee huoltaa ja tarvittaessa korjata toimimaan oikein, valojärjestelmät voidaan myös päivittää täysin uusiksi.

Meillä onnistuu peräkärryn huolto ja kaikki kärryissä olevien vikojen korjaus ammattitaidolla. Tuo siis kärry huoltoon ja saat taas huolettomia kilometrejä peräkärryllesi. Varaa huolto täältä!